Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (41)

  • Anmäla bostäder för registrering eller beställa utdrag från lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

    

  • Anmälan - Attefallsåtgärd

   Den här anmälan gäller alla attefallsåtgärder:

   - Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
   - Attefallstillbyggnad av bostadshus
   - Tillbyggnad med takkupa/takkupor
   - Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus

  • Anmälan - eldstad/rökkanal

   Om du planerar att installera eller byta ut en eldstad (och eventuellt även skapa en ny rökkanal) behöver du göra en anmälan.

  • Anmälan - installation eller ändring

   Den här digitala tjänsten för anmälan gäller för installation eller ändring av:

   -Bärande konstruktion -Vatten och avlopp -Ventilation -Brandskydd -Hiss -Planlösning -Eldstad

  • Anmälan kyltorn

   Anmälan kyltorn enligt förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:889) §38a

  • Anmälan om värmepump

   Anmälan av värmepump till miljökontoret.

  • Ansök om vägbidrag

   Här ansöker du om vägbidrag.

  • Ansökan - förhandsbesked

   I ett förhandsbesked görs en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt.

  • Ansökan - strandskyddsdispens

   Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd, t.ex. bygga en ny byggnad eller anlägga en brygga inom strandskyddat område.

  • Ansökan om egensotning

   Här kan du skicka in en ansökan om egensotning.

  • Ansökan om tillstånd för explosiv vara

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Ansökan/anmälan eget avlopp

   Ansökan/Anmälan för enskilt avloppsanläggning

  • Beställa kartutdrag

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta.

  • Beställning av gränsvisning

   Använd denna e-tjänst om du vill beställa ett uppdrag från lantmäterikontoret.

  • Beställning av lantmäteriuppdrag

   Använd denna e-tjänst om du vill beställa ett uppdrag från lantmäterikontoret.

  • Boka tid med en bygglovhandläggare

   Här kan du boka tid med en bygglovhandläggare för att få hjälp inför din ansökan om lov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens.

    

  • Bygglov - komplementbyggnad

   Välj ansökan om bygglov för en komplementbyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad inom en redan bebyggd fastighet/tomt.

  • Bygglov - ny byggnad eller anläggning

   Välj ansökan om bygglov för nybyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad och/eller ny anläggning.

  • Bygglov - plank eller mur

   Den här ansökan är för dig som planerar att bygga ett plank eller en mur. 

  • Bygglov - skylt

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Bygglov - tillbyggnad (bygga ut en byggnad)

   Välj ansökan om bygglov för tillbyggnad om du önskar att utöka volymen på en byggnad.
   Om du vill bygga till ditt enbostadshus/fritidshus med ett inglasat uterum ska du använda den här tjänsten.

  • Bygglov - transformatorstation

   För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. 

  • Bygglov - ändring av byggnad

   Välj den här e-tjänsten om du önskar att söka bygglov för något av följande:
   - Ändrad användning
   - Fasadändring
   - Ombyggnad
   - Inglasning av en befintlig balkong 

  • Bygglovguiden

   Bygglovguiden är ett digitalt verktyg som ger svar på frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

  • Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

   Den här e-tjänsten är till för dig som önskar mejlrådgivning om lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

  • Kommunal mark - använda, köpa eller sälja mark till kommunen

   Använd denna e-tjänst när du vill

   - Arrendera (hyra) mark av kommunen eller säga upp ett befintligt arrende
   - Köpa kommunal mark
   - Sälja mark till kommunen
   - Ansöka om torgplats
   - Säga upp befintlig jakträtt på kommunal mark
   - Reservera en befintlig småhustomt

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljökontoret behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Lämna svar på grannehörande

   Denna tjänst används för att lämna svar på ett grannehörande från bygglovavdelningen.

    

  • Marklov - markåtgärder inom detaljplanerat område

   Den här e-tjänsten är till för att skapa en ansökan om marklov för lovpliktiga markåtgärder inom detaljplanerat område.

  • Mitt Sundsvall

   Hur mår och utvecklas Sundsvall? Se hur mycket avfall du slänger och hur luften är i Sundsvall.

  • Mobilitetsredogörelse

   Du som söker bygglov för flerbostadshus eller verksamhetslokaler ska lämna in en mobilitetsredogörelse för att ditt bygglov ska kunna godkännas. En mobilitetsredogörelse skapas genom denna e-tjänst.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Rivning - ansökan om lov

   Om du vill riva en byggnad.

  • Räddningstjänsten - Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

  • Skicka delgivningskvitto

   Här kan du skicka in delgivningskvitto.

  • Var med och utforska hur framtidens resande kan se ut i Sundsvall - vi söker testfamiljer

   Vill du och din familj vara med som testfamilj i projektet Bilfria familjen? Då ska du ansöka här!

  Kommun och politik (15)

  Näringsliv och arbete (17)

  Omsorg och hjälp (27)

  • Anmälan till informationsträff för att bli god man och förvaltare

   Anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare

  • Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

   Här kan du ansöka om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare söka om att ta pengar från konto som är spärrat.

  • Ansökan om bostadssocialt hyreskontrakt

   Om du helt saknar bostad kan du ansöka om bistånd till bostadssocialt hyreskontrakt. Du gör det genom att fylla i den här ansökan. 

  • Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents frånvaro/sjuklönekostnad

   Denna e-tjänst används för att söka ekonomiskt stöd från Sundsvalls kommun enligt 9 § 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
   Ansökan gäller ersättning för merkostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukdom, där brukaren valt annan anordnare än kommunen.

  • Ansökan om LSS-insatser

   Här kan du som är bosatt i Sundsvalls kommun ansöka om insatser enligt LSS – Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Ansökan om samtycke till fördelning vid arvskifte

   Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om samtycke till fördelning vid arvskifte.

  • Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

   Här kan du som god man eller förvaltare ansöka om att sälja om din huvudnamns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.

  • Ansökan om samtycke till underårig att få bedriva näring

   Här kan du som förmyndare ansöka om samtycke till underårig att få bedriva näring.

  • Avgiftsberäkning för hemtjänst

   Den här e-tjänsten hjälper dig att beräkna en preliminär hemtjänstavgift baserat på dina inkomster och utgifter.

  • Entledigande god man/förvaltare

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare.

  • Förteckning ställföreträdarskap

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. 

  • Informationssamtal ansökan

   Lagen om informationssamtal innebär att det är obligatoriskt för föräldrar att delta i informationssamtal - innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

  • Inkomst- och bostadsförfrågan

   E-tjänst för att skicka in en digital inkomst- och bostadsförfrågan

  • Klagomål och synpunkter - Vård och omsorg

   E-tjänsten Klagomål och synpunkter - Vård och omsorg, i linje med SOSFS 2011:9, är ett betydelsefullt verktyg för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, och den ger medborgare möjligheten att genom synpunkter och klagomål aktivt bidra till vård- och omsorgsnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

  • Nära vård, utvecklingsidéer och projekt

   I den här e-tjänsten kan du få kontakt med någon som kan hjälpa dig med en utvecklingsidé. Du kan också söka stöd i vidareutveckling av en projektidé inom Nära vård eller fylla i  ”Ansökan och bedömning av utvecklingsprojekt i projektportföljen”.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Om du har uppdrag som förvaltare och ska besvara frågor till Överförmyndarnämnden Mitt vid omprövning av förvaltarskap. 

    

  • Provberäkna ekonomiskt bistånd

   Provberäkna om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd

  • Redogörelse för ställföreträdare för omyndiga

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig.

  • Redogörelse ställföreträdare för vuxna

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse.

  • Samarbetssamtal intresseanmälan

   Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor om vårdnad, boende, umgänge eller barns försörjning.

  • Sök utförare av hemtjänst

   Sök utförare av hemtjänst

  • Utförarportalen

   Välkommen till utförarportalen

    

  Samhällsplanering och trafik (9)

  Uppleva och göra (5)

  Utbildning och förskola (38)

  • 2 Ansökan om tillgodoräknande av kurs - sekretess

   .Har du läst en kurs tidigare som motsvarar en kurs som du planerar att läsa hos oss kan du ansöka om att tillgodoräkna kurs.  Du som har skyddad id använder dig av denna e-tjänst, kom ihåg att inte avslöja ditt personnummer.

  • Anmälan till samhällsorientering

   Via denna e-tjänst kan du anmäla dig till samhällsorientering.

   Du får svar via epost och sms inom 5 arbetsdagar. 

   Har du skyddad identitet? Mejla skyddadidvux@sundsvall.se 

  • Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola

   Här ansöker du om special- och anpassad kost för barn och elever som går i förskola, grundskola eller gymnasium i Sundsvalls kommun.

   Du kan också göra en uppsägning av specialkost, ansöka om religiös fasta och ansöka om fortsatt specialkost i samband med byte av skola. 

  • Ansökan inackorderingstillägg

   Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

  • Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

   Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun.

    

  • Ansökan om ledighet från studier vid Vuxenutbildningen Sundsvall

   Men den här e-tjänsten kan du som elev ansöka om ledighet hos Vuxenutbildningen Sundsvall. Ansökan måste göras senast två veckor innan sökt ledighet.

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan (årskurs 1 – 9).

  • Ansökan om modersmålsundervisning gymnasium

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i gymnasieskolan.

  • Ansökan om plats i dygnet runt-förskola

   Här ansöker du om plats för ditt barn, till dygnet runt-förskola

  • Ansökan om skolskjuts

   E-tjänst för att som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för sitt barn

  • Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

   Denna e-tjänst används för att ansöka om slutbetyg eller gymnasieexamen.


    

  • Ansökan om tillgodoräknande av kurs

   .Har du läst en kurs tidigare som motsvarar en kurs som du planerar att läsa hos oss kan du ansöka om att tillgodoräkna kurs. 

  • Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)

   Den här e-tjänsten använder du om ditt barn är i behov av mer tid i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. För att kunna göra ansökan om utökad tid måste du bifoga ett intyg som styrker behovet av mer tid.

   Du kan inte använda denna e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska, ansök på anvisad blankett.

   Du kan inte använda denna e-tjänst om orsaken är mer tid på grund av arbete och studier. Använd då e-tjänst förskola/fritidshem.

  • Beställ intyg från Vuxenutbildningen

   Via denna e-tjänst kan du  beställa intyg från kurser du läst eller läser hos på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du kan välja att få intyget digitalt via e-post, på papper per post eller både på papper och digitalt. 

    

  • Beställning av betygskopia

   Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
   Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via  Mina sidor, vuxenutbildningen. Länken till Mina sidor är: https://sundsvall.alvis.se/Login?ReturnUrl=%2Fminasidor

  • Betala lunch i skolrestaurang

   Betala lunch i skolrestaurang.

  • Borttappat busskort reskort skola

   Tappat bort ditt busskort? Här köper du ett nytt.

  • E-tjänst Kulturskolan

   Ansök till Kulturskolans verksamhet.

  • Felanmälan av elevdator för Sundsvalls Gymnasium

   Felanmälan av elevdatorer för Sundsvalls Gymnasium.

  • IKE ansökan

   I denna e-tjänst kan du ansöka om utbildning utanför din hemkommun - IKE.

  • In- och utskrivning av elev i gymnasieskola/anpassad gymnasieskola

   E-tjänst för rapportering av elevändringar i gymnasieskolan/anpassade gymnasieskola för elever folkbokförda i Sundsvalls kommun, oavsett huvudman.

  • Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildning Sundsvall

   Här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Vuxenutbildning Sundsvall. 

  • Kontakt med placeringshandläggare för förskola och fritidshem

   E-tjänst för dig som har frågor eller vill lämna information till barn- och utbildningsförvaltningens placeringshandläggare om ärenden som rör plats i förskola och fritidshem. Om du vill ansöka om plats, ändra placering, säga upp plats eller lämna inkomstuppgift använder du istället E-tjänst förskola/fritidshem.

  • Prövning hos Vuxenutbildning Sundsvall

   Denna e-tjänst använder du  för att anmäla dig till prövning inom Svenska för invandrare (Sfi), grundläggande- och gymnasial nivå. 

    

  • Rapportering av frånvaro för skolpliktig elev

   Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

  • SFI ansökan om ändring av studier

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra dina studier i SFI.  

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Synpunkt och klagomål på skolskjuts

   Här kan du tycka till om skolskjuts.

  • Sök gymnasiet

   Sök till gymnasiet

  • Uppsägning av modersmålsundervisning

   I denna e-tjänst kan vårdnadshavare säga upp modersmålsundervisning i grundskolan (årskurs 1-9).

  • Utskrift av diplom för Vård och omsorg, Vuxenutbildning Sundsvall

   Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av  diplom som gäller Vård- och omsorgsutbildning. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

   Betyg beställer du genom att logga in till Mina sidor. Om du glömt ditt lösenord så klickar du på länken Glömt lösenord.

   Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

  • Vklass

   Följ ditt barns skolgång i kommunens skolor.

  • Ändring av studieform för grundläggande- eller gymnasiala kurser

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att ändra studieform för grundläggande- eller gymnasial kurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. 

   Du får besked inom 5 arbetsdagar om din ändring godkänts eller ej. Beskedet får du till din e-post.

  • Önska skola - e-tjänst

   Extern e-tjänst i Mitt skolval för vårdnadshavare vars barn ska börja i förskoleklass nästa läsår eller går på en skola där årskursen upphör i årskurs 5 eller 6 och barnet behöver byta skola nästa läsår.

   E-tjänsten används också vid byte mellan kommunala grundskolor, byte från en fristående till en kommunal grundskola, vid inflyttning från en annan kommun samt när du ska avstå kommunal skolplacering vid placering i fristående skola eller placering i en annan kommun.

   Mer information på Önskemål och skolplacering

  • Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

   Med denna e-tjänst kan du överklaga beslut fattade av Vuxenutbildningen i Sundsvall som du anser är felaktigt.  Det går bara att överklaga de ärenden som går att överklaga enligt lag. Du kan läsa mer om vilka ärenden du har rätt att överklaga på hemsidan för Skolväsendets överklagandenämnd. Overklagandenamnden.se