Förfrågan om att använda/arrendera kommunal mark

LÄS MER

Sundsvalls kommun äger och förvaltar mark. En del av kommunens mark arrenderas ut, vilket innebär att kommunen som fastighetsägare (jordägare) låter någon annan använda marken genom ett arrendeavtal. Arrendatorn kan vara en fysisk eller juridisk person.

Du kan ansöka om att få använda/nyttja eller arrendera kommunal mark för olika användningsområden som till exempel odling, bete, upplag, parkeringar eller för idrott med mera. Företag, föreningar eller privatpersoner kan ansöka om att använda kommunal mark. I samband med att vi handlägger ditt ärende måste vi undersöka om marken kan arrenderas ut. När vi ser att det inte finns några hinder skriver vi ett avtal mellan dig som ansöker och kommunen.

Ett arrendeavtal reglerar villkoren för användandet av marken, bland annat storlek på markområdet, aktuell period, avgift och uppsägning. Villkoren i avtalet kan variera beroende på vad marken ska användas till.

För att få använda marken betalar du en arrendeavgift varje år. Avgiften bedöms utifrån bland annat markområdets storlek, läge, vad marken ska användas till och andra villkor i avtalet.

Det finns fyra olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Reglerna för olika typer av arrenden skiljer sig åt. Det är vad marken ska användas till som avgör vilken typ av arrende det handlar om.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett krav
  • Och ett till

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa