Ansökan - strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan om strandskyddsdispens

Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd inom ett strandskyddat område.

Exempel på åtgärder/byggnationer som kan kräva strandskyddsdispens:

 • Uppföra en ny byggnad. Oavsett om byggnaden kräver bygglov eller anmälan eller kan byggas bygglovfritt som en friggebod.
 • Uppföra en ny brygga eller pir, oavsett om det funnits en på platsen sedan tidigare och/eller om servitut finns. Detsamma gäller för att förlänga en befintlig brygga eller pir.
 • Ändra användningen av en byggnad. Exempelvis ändra från en gammal sjöbod till ett fritidshus. Lagerbyggnad till café. Förråd till bostad.
 • Olika former av anläggningar till exempel parkeringsplatser och upplag för uppsamling/förvaring av material som jord, sand, virke eller liknande.

 

Bra att veta innan du skapar ett ärende:

För att få en beviljad ansökan om strandskyddsdispens krävs att det går att hänvisa till något av dessa alternativ:

 • ett särskilt skäl (enligt miljöbalken paragraf 18 c, se mer här nedan)
 • att det görs inom ett LIS-området (landsbyggdutveckling i strandnära lägen enligt kommunens översiktsplan) eller uppfyller kriterierna för LIS.
 • att strandskyddet är upphävt av länsstyrelsen

Det ska även vara möjligt att motivera för att strandskyddets syfte inte väsentligt negativt påverkas av den planerade åtgärden. Med strandskyddets syfte menas påverkan på djur- och växtlighet samt den allemansrättsliga tillgången till strandområdet.

De särskilda skälen som gäller enligt miljöbalken paragraf 18 c är följande:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det finns ytterligare en paragraf,  18 d § där det finns möjlighet att hänvisa till om åtgärden kan göras som något som gynnar landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

Vi vet att det här kan låta krångligt och svårt att tolka. Vi har därför lagt mer fokus på att vi i en ansökan om strandskyddsdispens önskar få en beskrivning till varför du valt att genomföra den här åtgärden på den här platsen. Utifrån det du lämnar in till oss gör sedan våra bygglovhandläggare en bedömning om det går att koppla till något av de särskilda skälen, LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) eller om det kan göras enligt riktlinjerna för vad som får göras utan krav på dispens.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mejl till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa